O čem mluví rodokmen knížete Schwarzenberga

24. ledna 2013 v 9:52

O čem mluví rodokmen knížete Schwarzenberga

Zajímám se o české dějiny a o prezidentské volby v současnosti. Není mi lhostejně, jakým směrem a jak se bude rozvíjet česká společnost v příštích pěti a následujících letech. Zaujal mne článek Martina C. Putny o češství Schwarzenbergů v úterní MF Dnes. Našla jsem u sebe v knihovně dvě brožury "Schwarzenbergové 1615-1789" a "Schwarzenbergové primogenitura 1790-1950", vydané Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2009. Text Ludmila Ourodová-Hronková. Uvádím některé zajímavé pasáže a myšlenky z těchto dvou brožur:
"Jan Adolf I. ze Schwarzenbergu (1615-1683) studoval na pařížské královské akademii, původně byl určen k církevní kariéře, po smrti bratra musel převzít a rozmnožovat rodový majetek. V r. 1661 koupil panství Hluboká, čímž pevně a na staletí usadil schwarzenberský rod v Čechách. Kníže byl mužem širokého a hlubokého vzdělání, předním státníkům, učencům a umělcům své doby psal dopisy v pěti jazycích. Byl dobrým hospodářem, usiloval o modernizaci svých panství a k řešení složité sociální situace poddaných se snažil přispět zakládáním chudobinců.
Ferdinand Vilém Eusebius ze Schwarzenbergu (1652-1703) studoval ve Vídni, Praze, francouzském Besancon, Římě s Salzburgu. O jeho vzdělání svědčí i významný podíl na budování rodové knihovny. Nebyl však jen vysokým dvorským hodnostářem, uhlazeným švihákem dbajícím na výstřelky poslední módy, kultivovaným znalcem jazyků a zámožným vlastníkem s vrozenou schopností vést svá panství k prosperitě. Svou statečnost prokázal během morové epidemie v roce 1680. Na rozdíl od mnoha jiných šlechticů, kteří před nákazou z Vídně uprchli, on tam neohrozeně zůstal a osobně dohlížel nad dodržováním přísných předpisů, které měly zabránit zbytečnému šíření epidemie, ale také drancování opuštěných domů a okrádaní zemřelých. Ochránil tak tisíce lidí před nouzí a záhubou. Za to byl vděčně nazýván "králem moru". Na svých panstvích byl zakladatelem četných farních kaplanských a mešních nadání, špitálů a chudobinců. V závěti své potomky zavázal, aby se vždy počínali podobně.
Adam František ze Schwarzenbergu (1680-1732) studoval v Praze, Paříži a v Římě. Tento kníže byl pravým barokním kavalírem, podporoval školy, špitaly, chudé, umění a vědy. Mezi jeho nejvýznamnější stavební aktivity na jihu Čech patřila přestavba zámku Hluboká či výstavba loveckého zámku Ohrada. Nákladní reprezentační aktivity však vedly z zadlužení, s nímž se museli vypořádat až jeho potomci.
Josef Adam ze Schwarzenbergu (1722-1782) zastával významné funkce u císařského dvora a roku 1746 dosáhl rozšíření knížecího titulu na všechny členy schwarzenberského rodu. Na svých panstvích podporoval školství i chudinskou péči, nezapomínal ani na katolickou zbožnost. Pro knížecí úředníky a služebnictvo založil v roce 1765 penzijní fond. Byl vyhlášeným podporovatelem a mecenášem umění. Zasloužil se o rokokové přestavby českokrumlovského zámku, dnes zapsaného do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Jan Nepomuk ze Schwarzenbergu (1742-1789) byl synem osvícenské epochy. Nevěnoval se tolik reprezentaci, umění a dvorské kariéře, jako jeho otec či děd, o to více se však zaměřil na hospodaření na svých panstvích. Kníže podporoval zavádění nových zemědělských postupů a plodin ( např. jetele či vojtěšky), nechal se vysušit bažinatá území v Hluboké a na Třeboňsku. V šumavských lesích se věnoval rozvoji moderních forem lesnictví. Za jeho vlády byla podle plánů Josefa Rosenauera započata stavba Schwarzenberského plavebního kanálu (1787-1789). Tato velkorysá plavební stoka spojující Vltavu s Dunajem, umožňovala lehčí přesun pokáceného dřeva z vimperských a krumlovských lesů. Začal zlepšovat administrativu panství a uspořádání archivů.
Josef Jan Nepomuk ze Schwarzenbergu (1769-1833) pokračoval v otcových ekonomických reformách a stavebních projektech. Dokončil stavbu vodního kanálu, kterým se plavilo dříví ze Šumavy přes řeku Groβe Mühl a Dunaj do Vídně. Roku 1800 založil kníže Josef Jan lesnickou školu ve Zlaté Koruně a hospodářský ústav v Českém Krumlově, první zemědělskou akademii u nás, čímž položil solidní základy k odbornosti a prosperitě schwarzenberského moderního velkopodnikání. Za důležité považoval i uspořádání schwarzenberských archivů, a poprvé tak zpřístupnil některé archivní dokumenty badatelské veřejnosti.
Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu (1799-1888) byl několikrát pověřen diplomatickým posláním. Pak v duchu rodové tradice se na svěřeném panství ( v Čechách o rozloze 178 180 hektarů) se věnoval především správě rodových statků, rozvoji zemědělství, lesnictví, rybnikářství a průmyslu. Po návratu z dvou cest do Anglie se pustil do obrovských melioračních zásahů v třeboňských a hlubockých močálech, k drenáži využil strojů přivezených přímo z Anglie. Na místo zastaralého třístranného hospodaření nechal zavést střídavé hospodářství. Stavěly se nové pivovary, lihovary, cukrovary, vodní a parní pily, vápenky, cihelny a kaolínky, Kníže se stal v čele akciové společnosti pro zbudování železnice spojující Vídeň, České Budějovice, Plzeň a Cheb (1866). Schwarzenberské hospodaření se stávalo vzorem i pro okolní země a státy. Chloubou veškerého majetku knížete Jana Adolfa byla bezesporu odborná správa lesů. Cílevědomé nechal na svých panstvích vyhledávat nadané děti, kterým poskytl základní a odborné vzdělání doma i v zahraničí.
Bedřich ze Schwarzenbergu (1809-1885) již za studií práv se rozhodl věnovat kněžskému poslání. Byl vysvěcen na kněze a roku 1850 byl ustanoven arcibiskupem pražským. Zakládal školy, nadace, podporoval charitu, vydávání české katolické literatury, stavěl kostely. Zasloužil se o dostavbu metropolitního chrámu sv. Víta. Provázela ho pověst moudrého knížete s velmi silným sociálním cítěním, který je skromný v jídle i ošacení a štědrý k chudým. Na sněmech prosazoval demokratizaci volebního práva a zavedení rovnoprávnosti ve školství, zvláště univerzitním. Je pohřben v chrámu sv. Víta v Praze. Monumentální pomník byl zhotoven dle návrhu Josefa Václava Myslbeka.
Adolf Josef ze Schwarzenbergu (1832-1914) studoval práva, pak sloužil v armádě. Jako náruživý lovec dbal také o rozvoj lesního hospodářství. Nezanedbával ani jiná hospodářská odvětví.. Vedle lihovarů a cukrovarů zakládal hlavně pivovary a sýrárny. V r. 1890 bylo na schwarzenberském panství v provozu třináct sýráren. Úspěchy schwarzenberského hospodaření byly prezentovány na všech významnějších výstavách v Čechách i v zahraničí. Kníže Adolf Josef se zajímal o historii, prehistorii a archeologii a podporoval péči o zachování historických památek, jejich sbírání a konzervaci. Spolupracoval na prvních soupisech archeologických památek. Jako patron zabraňoval necitlivým úpravám kostelů.
Karel Vavřinec ze Schwarzenbergu (1871-1902) po studiu práv působil v diplomatických službách v Petěrburgu a v Tokiu. Kdyby jak jednatřicetiletý v Šanghhaji nezemřel na spálu, otevřela by se před ním skvělá diplomatická kariéra celosvětového významu a záběru.
Jan Nepomuk II. ze Schwarzenbergu (1860-1938) studoval lesnictví na mnichovské univerzitě. Již v roce 1891 byl členem sněmu Království českého a téhož roku byl za šumavské okresy zvolen poslancem do říšské rady ve Vídni. Jako poslanec se zasloužil o výstavbu šumavských drah. Za jeho podpory byly vystavěny železnice z Českých Budějovic do Horní Plané, z Prachatic do Vodňan, ze Strakonic do Volyně a Vimperku. Velkého uznání se mu dostalo za financování lazaretního vlaku pro fronty první světové války a vydržování vojenské nemocnice v zázemí. Vedle činnosti v zákonodárných sborech pracoval v nejrůznějších vědeckých, kulturních a sociálně humanitárních organizacích, které i finančně podporoval.
JUDr. Adolf Schwarzenberg (1890-1950) byl v Čechách posledním členem starší linie rodu. Vystudoval práva na Karlově univerzitě v Praze a zakončil je v roce 1914 doktorátem. Věnoval se jízdě na koni, fotbalu, automobilismu či šermu. Pod jeho patronátem byly na Hluboké pořádány mezinárodní šermířské soutěže. Stejně jako jeho otec, děd a praděd byl dr. Adolf velkým milovníkem historie a archeologie. Posléze během emigrace v USA na Kolumbijské univerzitě vystudoval filozofii a získal tak druhý doktorát".
Tyto skutečnosti z rodokmenu současného kandidáta na prezidenta Karla Schwarzenberga svědčí o tom, že významní představitelé tohoto rodu již několik století žili a vládli na území současné České republiky, významným způsobem přispěli k rozvoji a rozkvětu své vlasti, podíleli se na ekonomickém růstu hospodářství a podporovali pokrokové myšlenky a ideje své doby. I v těžké době válečné i během morové epidemie, i v dalších nesnázích a pohromách stali na straně lidu, poddaných a chudých, usilovali o dobro, blaho a prosperitu českého národa. Proto volím Karla Schwarzenberga, který je nositelem a pokračovatelem tohoto slavného rodu, který je s to pomoci naší společnosti a státu vydobýt své náležité místo v dějinách Evropy a ve světě.
PhDr. Lygžima Chaloupková, orientalistka
 

DOST BYLO PRAVDY A LÁSKY ?

16. ledna 2012 v 16:00 | didrak

aneb Komu slouží pomlouvačné kampaně psychopata Wolfa?

J.Wolf, kdysi "spolubojovník" a údajný přítel Václava Havla, dnes plive i na jeho rakev (svorně s bolševiky), jelikož se s ním údajně nerozdělil o dolary od "imperialistických centrál" a nedostalo se i jemu od národa odpovídajícího ocenění!! Prosím upozornit přátele a všechny slušné lidi na tento článek (jsem přesvědčen, že aspon někteří redaktoři publikují jeho žvásty a lži v dobré víře a měli by být motivováni ověřit si fakta). Přitom Havla znal jen povrchně, párkrát se k němu vetřel na návštěvu, anebo ho potkal ve společnosti, což mu dnes nebrání vystupovat jako jeho někdejší přítel a kolega!Je mi líto utrpení, kterým prošel Jiří Wolf v pekle komunistických kriminálů, ALE zároveň ve mně už dlouho vzrůstá odpor vůči jeho estébáckým manýrám, jeho nenávistné kampani proti všem čelným chartistům a disidentům vedené stejnými špinavými metodami, jimiž pracovala jím zatracovaná komunistická diktatura. Sžírán závistí a zlobou z nenaplněných politických i literárních ambic zasvětil posledních 20 let šíření pomluv, lží a zlomyslných výmyslů o všech, kteří nebyli ochotni akceptovat jej jako národního hrdinu a spisovatele (nebyl totiž nikdy revolucionář ani spisovatel). Díky nevalnému intelektu nikdy nepochopil, že pro mohé ze svých "přátel" disidentů měl význam pouze jako mučedník ve vězení, že jej přijímají z vrozené slušnosti a že byl v těchto umělecko-intelektuálních kruzích akceptován pouze pod tlakem okolností stmelujících v disentu jinak naprosto neslučitelné elementy. Díky těmto okolnostem a nedostatku soudnosti (a slušnosti − snad přílišné a zavádějící − lidí z disentu, dlouho mlčky tolerujících jeho ignorantskou vlezlost) dospěl Wolf k fixní představě jakési všeobecné rovnosti v kruzích disentu a pak byl rozčarován, když po počáteční porevoluční sametové euforii došlo k transformaci chartistických kroužků v politicko-společenské elity a jemu bylo naznačeno, že jeho poslání skončilo a s rovnostářským bratříčkováním venkovského prosťáčka s akademiky, umělci, politiky a budoucími ministry je konec.

Všem těm Pithartům, Havlům a Bendům začalo být pochopitelně nepříjemné udržovat styky s plebejci s nimiž je svedl dočasně do kupy disent, a tak se před ním postupně začínají uzavírat dveře jednotlivých chartistických domácností. Když Wolf pochopil, že splnil jen úlohu mouřenína (do níž se sám ve své prostoduchosti angažoval) a že občasný honorář za dohozený kompars, výlet do Ameriky či grant na vydání knížky pohádek jsou jedinou jeho odměnou, podle něj nedůstojnou almužnou ze soucitu za někdejší "odbojovou činnost", začal se mstít všem, které považuje za zrádce; všem, jež revoluce vynesla nahoru. Poháněn pocitem křivdy začal chrlit nechutnou špínu na všechny, do jejichž přízně se předtím vehementně vtíral jak pitralon, obcházeje všechna centra disentu - na Havlovy, Bendovy, Němcovou, Vondru, Hájka ……. (kteří jej i po propuštění finančně podporovali a zařídili mu léčení v USA atd.)

Jeho výlevy tudíž nejsou žádným hlasem nekompromisního revolucionáře, nýbrž kvílením zapšklého, zlomyslného a zákeřného člověka, zneuznaného "revolucionáře" a spisovatele o jehož knihy není zájem. "Revolucionáře" dávám do uvozovek, jelikož na rozdíl od Uhla a dalších byl Wolf prostě jen obětí totalitního režimu, jenž popřepisoval na stroji pár cizích textů a stýkal se s "nesprávnými" lidmi, aniž by sám o sobě nějak koncepčně k pádu režimu přispěl (i podle chartisty Johna Boka používá nepravdy ze zhrzenosti, že jeho lidské utrpení nebylo nijak zhodnoceno). Utrpení se bohužel nerovná zásluhám...


Příznačné je, že p. Wolf se sice stále ohání právem a pravdou, ale jeho metodou je lež, takže si občas "upravuje" i vlastní životopis, kde např. uvádí, že v 70.letech byl uvězněn za krádež psacích strojů - tedy de facto revoluční čin - zatímco ve skutečnosti vykradl nějakou kancelář, odkud odcizil geodetický přístroj, který chtěl následně prostřednictvím zahraničního studenta propašovat a výnosně prodat v NSR! Stejně tak se nějaký čas vydával za Žida s cílem vymámit finanční podporu z Izraele.

Ono i k jeho "odbojové činnosti" by asi bylo možné kdeco uvést na správnou míru (hlavně kdyby o to měli zájem ti, kdo mají přístup do archivů).

Zajímavé jsou i samotné okolnosti jeho druhého uvěznění v r. 1983. Po svém propuštění z předchozího trestu se totiž Wolf začal velmi aktivně pohybovat v chartistických kruzích a byl ve styku např. i s bratry Wünschovými. Když pak došlo v r. 1982 k zatýkání lidí spojených s činností Skupiny Revoluční akce, ačkoliv byl několikrát též vyslýchán, nebyl zatčen (na rozdíl třeba od Josefa Wünsche, de facto zatčeného a odsouzeného k formálnímu trestu jen kvůli příbuzenství s bratrem Janem), přestože u něho byly opakovaně zajištěny tzv. "protistátní materiály", jež by bohatě - zvláště u nedávno propuštěného "recidivisty" - stačily i k jeho okamžitému zatčení. Přesto dál volně pobíhal po Praze s kufrem těchto dokumentů, navštěvujíc byty čelných chartistů i rodinu Wünschových, jakoby jej chránila nějaká vyšší síla. A jeho svobodný pohyb byl vskutku ku prospěchu StB, jelikož milý p. Wolf je de facto dovedl i k milence-spojce Jana Wünsche, a posléze i k Wünschovi samotnému, jenž byl zatčen právě při setkání s ním, a nakonec i k tajné tiskárně k níž vedla jediná stopa právě přes Wünschovu milenku a následně tedy J. Wolfa. (Pokud by se nebyl tehdy Wünsch s Wolfem setkal, mohl dorazit dle plánu - namísto do Bartolomějské - na velvyslanectví USA a požádat tam o politický azyl.)

V té době už se Wolfovi mnozí chartisté začali vyhýbat a omezovat jeho návštěvy v obavě, že se s ním mohou velmi snadno svést do průšvihu (někteří jej považovali za provokatéra, jiní za duševně labilního jedince - psychopata - tedy za člověka nebezpečného a absolutně nevhodného pro ilegální činnost, který může ohrozit všechny, s nimiž je ve styku) ... většinou mu raději rychle strčili nějakou tu stodolarovku, jen aby se ho zbavili.

Takže pozdější Wolfovo zatčení v r. 1983 vypadá spíše jako trucpodnik některé složky StB anebo likvidace nepohodlného mouřenína, jenž někomu přerostl přes hlavu, jelikož logickým důvodem bylo zatknout jej hned v okamžiku, kdy byl během celého roku předtím opakovaně zadržován (a propouštěn) se stejnými důkazy jako měl u sebe v inkriminovaném okamžiku. Bohužel Wolfova role v kauze SRA zůstane asi neznámá již proto, že podstatná část příslušných spisů StB zmizela, stejně jako další vztahující se k agentovi s krycím jménem Dantes (shodou okolností identickým s jedním z Wolfových literárních pseudonymů), takže se zdá, že v dostupných archivních materiálech zůstalo pouze několik odkazů na tuto osobu, aniž by ji bylo možné jednoznačně identifikovat (zatímco k jiných agentům zůstaly zachovány hromady dokumentů, jež zřejmě neměl nikdo zájem zlikvidovat), resp. nebylo v ničím zájmu uvedené okolnosti objasnit (každopádně logiku tento případ postrádá).

Mám jisté pochybnosti i k informaci ohledně jeho 2.odsouzení na Wikipedii (zřejmě publikované jím samým): Podruhé byl zatčen 17. května 1983[1] za to, že rakouskému velvyslanectví v Praze údajně předal informace o podmínkách věznění v Československu,[6] konkrétně v NVÚ Minkovice.[1 --- jelikož podle mých informací výše uvedené materiály se dostaly do Rakouska již mnohem dříve a jinudy a Wolf byl tehdy zatčen se svým přenosným archivem ve vlaku z Bratislavy. Ale to je jednak nepodstatné - v této souvislosti -, jednak se mohu mýlit.

Bohužel, shodou okolností uvedené materiály StB asi třídili a archivovali těsně po revoluci právě někteří lidé z okruhu přátel J.Wolfa, jenž byl tehdy v centru dění, a nikdo z kompetentních si nevzal na triko stát se bořitelem ještě čerstvých revolučních mýtů...


Na této fotografii se ještě Wolf tváří jako kamarád Václava Havla - nestydí se nechat se fotografovat s onou "lidskou hyenou", se kterou po pár měsících již "nechce mít nic společného", když mu dojde, že z toho už nic nekápne a že jej Havlovi a ostatní přijímají jen ze slušnosti a úcty k jeho krutému osudu! (Stejně tak se nakonec nestyděl za pokus o poslední přiživení na havlovské legendě a zviditelnění během Havlova pohřbu - stylem hyeny)
____________________________________________________________________________________________________

Také je třeba uvést na pravou míru Wolfowa demagogická, melodramatická líčení v jeho životopisu, jak prý chodil "žebrat po bytech chartistické elity na živobytí rodin vězněných disidentů"; samozřejmě, že osud rodin disidentů a zvláště těch vězněných byl krušný; některé třely bídu, ale jednak Wolf přehání pokud tvrdí, že "umíraly hlady" (což může vyprávět tak holubům, resp. důvěřivým a senzacechtivým Američanům), protože VONS z oněch peněz od "imperialistických centrál" těmto rodinám pomáhal aspoň formálně i bez něj (zcela jistě pak těm, jež Wolf zmiňuje anebo znal v Praze), jednak Wolf sám se za chartistické dolary hned po propuštění také celý ohodil v dehonestovaném Tutexu a spíše furiantsky obdarovával své kamarádky-feťačky, než že by sytil vyhladovělé sirotky anebo nakupoval rozmnožovací techniku, i když se to někomu pěkně poslouchá (a jelikož byl tehdy normálně zaměstnán na Metru, celkem slušně vydělával a měl dolary od Charty - a finanční dary z Anglie a Rakouska - jen na přilepšenou a určitě nestrádal).


**************************************************************************************************************************************
p.s. znám Wolfa min. 30 let, takže nejsem z těch chytráků, co znají StB a kriminály (i Havla) jen z TV, ale klidně šíří výplody tohoto patologického lháře (jež mnohdy není vůbec těžké si ověřit a vyvrátit), ... teď mi prostě už došla trpělivost, když Wolf nepřestal ani po Havlově smrti a kydá i na mrtvou Olgu!

Na závěr bych rád upozornil, že i já osobně jsem se velmi často neztotožňoval s jednotlivými kroky a postoji představitelů disentu a mám dodnes kritické názory na kdeco, ale ani by mne nenapadlo "srát do vlastního hnízda" jako Wolf, jenž se svými útoky staví po bok všem těm darebákům, vzpomínajícím s nostalgií na staré časy, dodávaje jen argumenty asociálům a neobolševikům typu Grebeníčka a soudružky Semelové, pro něž byl Havel vždy symbolem nenáviděné demokracie … a to je jeho největší prohřešek! (Na rozdíl od Wolfa jsem však ochoten bránit i disidenty, s nimiž jsem se kdysi do krve hádal, pokud se do nich dnes začne navážet neo-bolševická a kolaborantská chamraď anebo naivní intelektuálové, kteří za totality tahali za sebou ještě kačera, a nyní kritizují Havla, že byl moc krátce vězněn ve "fešáckém kriminále" /kde málem skapal/, zatímco oni sami si tehdy nejen neodseděli ani týden a proti režimu nehnuli prstem, ale pomáhali ho dobrovolně budovat a jejich vrcholným odbojovým činem byl večerní poslech Hlasu Ameriky!
Druhá věc je, že můj článek nebyl věnován "zásluhám" V. Havla, nýbrž špinavé kampani patologického lháře, který se snaží kydat hnůj na celou opozici, bez které bychom dnes nevedli ani tento dialog na internetu /v mnohých zemích jejich snů není povolen ani Facebook/).

Ačkoliv se vyhlašuje za nesmiřitelného antikomunistu, již několik let vystupuje Wolf jako hlásná trouba všech těch fašizoidních "euroskeptiků", komsomolců a stalinistů, obdivovatelů Kaddafiho, Saddáma Husajna a Miloševiče, spojených nenávistí k demokracii a kapitalismu, jakož i všemožným duševním mrzákům, kteří za totality lezli komunistům do prdele za kus bůčku a roháckou rekreaci, nikdy nic kloudného nevytvořili a teď svými zvratky plní anonymní "diskusní fóra" na webu !

Zdá se, že Wolfovým životním osudem je neustále nevědomky sloužit jako něčí nástroj, což je i zásluha lidí, kteří jej obklopují: ať již to byli někteří "přátelé"-chartisti, kterým se hodilo kdysi do krámu jeho mučednictví ... a namísto, aby mu upřímně řekli "hele, už sis odseděl dost, nemáš na to, vrať se zpátky do jižních Čech, než tě znova zavřou", pochlebovali mu a tím položili základ jeho fixní ideje zneuznaného spisovatele a "českého Mandely", jež ho zavedla znova do kriminálu ... Teď jej utvrzuje v jeho mesiášském zápalu povzbuzování od lidí, kteří bytostně nenávidí vše, za co bojoval (nebo aspoň co symbolizoval jakožto vězeň komunistického režimu), ti mu tleskají, stejně jako panoptikum anonymů na internetových fórech, jelikož lůza má vždy raději bulvární senzace než střízlivá fakta. (Většině z Wolfových fanoušků samozřejmě nejde ani o fakta, ani o pravdu, jen se jim ty svinstva buď líbí anebo se jim hodí "do krámu").

Vzhledem k tomu, že v čecháčkovském prostředí postačuje, pokud je kterýkoliv člověk bohatý a nedejbože i slavný, aby se stal okamžitě terčem nenávisti všech těch homolkovských budižkničemů a závistivých nýmandů, zbabělých vepřo-knedlových hospodských revolucionářů a všemožných duševních mrzáků, kteří mají drzost posuzovat nejen Havlovy politické postoje, ale dokonce i jeho dramatické a literární dílo, takže postavička Wolfova typu bude mít vždy dost příznivců, stoupenců a obdivovatelů ...

Mezi jeho proklamacemi a neostalinistickou demagogií a vulgárními, nechutnými a zlomyslnými výpady komoušů není rozdílu, viz níže:
... klidně si může s komsomolci podat ruku.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

výplody p. Wolfa:
 

Opilec Václav Havel, - Jiří Wolf « HlavuHore


Antikomunista Wolf: Václav Havel? Je to lidská hyena!


Uložto - JIŘÍ WOLF - Opilec Havel.pdf


Politický vězeň Wolf: Dělat z Havla Boha je šaškárna


Seděl jako Havel. Nemůže ho ani cítit. Parta kolem Havla byly hyeny
Zde uvádím i komentáře k Wolfovým článkům od lidí povolanějších:

"Jirka Wolf prošel peklem v minkovické věznici, kde byly hrozné poměry, to byla snad jedna z nejstrašnějších bolševických věznic. Poznal jsem ho krátce před převratem, když ho pustili, v té době neměl žádné výhrady. Jeho zklamalo polistopadové dění, myslel, že bude víc zviditelněno nebo zhodnoceno to jeho lidské utrpení," uvádí pro ParlamentníListy.cz

"Jirka Wolf … se postupem času stával čím dál militantnější. Mluvil jsem o něm i s Danou Němcovou a ani ona ty jeho invektivy, místy nepravdy, nechápe. Protože on najednou dělá, jako by byl s Vaškem Havlem v nějakém kontaktu, ale to tak zcela pravda není," podotýká John Bok k Wolfovým článkům.

"Jsem také kritikem Vaška Havla, ale ty invektivy, které jsou až obscénní, vyprávějící o nějakých intimitách, tak musím konstatovat, že Jirka se k něčemu takovému nemohl vůbec dostat nebo u toho být, pokud by se vůbec něco takového stalo. Nevím, jestli tomu sám věří, nebo si to vymýšlí, to nedovedu posoudit," říká pro ParlamentníListy.cz bývalý disident, signatář Charty 77 John Bok, nyní předseda Spolku Šalamoun.

Své tvrzení přitom dokládá na skutečnosti, že se v letech 1988 a 89 stal jakýmsi majordomem, když se Havlovým staral o byt. "Proto musím konstatovat, že všechny ty věci, které Jiří píše, jsou lež. Je mi z toho trochu špatně a zároveň mi to je trochu líto, protože Juru nejsem schopen odsuzovat, protože to má - a může mě zažalovat nebo se na mě zlobit - v té hlavě trochu pomotané. Nechci ho snižovat lidsky, jeho důstojnost, ale jen to konstatuji," vysvětluje John Bok.

"O to víc mi je to líto, protože se toho budou chytat nízké a podlé duše, které budou navíc myslet, že to tak je. Přitom Jirka Wolf s Vaškem Havlem moc do styku nepřišel. Opak je pravdou," konstatuje pro ParlamentníListy.cz John Bok.Ještě malá poznámka k "chamtivosti V.Havla" (jelikož jeho bohatství nejvíce hýbe žlučí všem těm bezejmenným lemplům). "Ještě před pádem komunismu, když dostal nějakou cenu, dal peníze někomu, o kom si myslel, že je víc potřebuje". (Vladimír Hanzel byl v letech 1989-2003 byl osobním tajemníkem disidenta a poté prezidenta Václava Havla a ředitelem jeho sekretariátu, poté vrchním ředitelem kabinetu ministryně školství a redaktorem ČTV.) Do Nadace Havel Vize 97 vložil při jejím vzniku 50 milionů korun. Podle odhadů v letech 1986 až 1997 věnoval na veřejně prospěšné účely asi 85 milionů korun. Václav Havel také daroval svůj majetkový podíl ve zlínské Vavrečkově vile městu Zlín pod podmínkou, že bude sloužit vzdělávacím účelům. Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/ty-restituce-mi-byl-cert-dluzen-rikal-vaclav-havel-o-svem-majetku-phr-/domaci.aspx?c=A111219_1703401_domaci_cen

doporučuji také ohlasy:


FRAGMENTY / Ohlas na článek Šlechta Charty 77 hýřila z našeho hladu, utrpení a sociální bídy!

"Vážená redakce, dovoluji si reagovat na článek zveřejněný ve Fragmentech pod názvem "Šlechta charty 77 hýřila z našeho hladu...". Vážím si toho, že se snažíte zastávat názory, které jsou v naší společnosti menšinové. Domnívám se však, že zveřejnit "cokoliv", je pod vaší úroveň. Zmíněný článek pana Wolfa jsem si se zájmem přečetl a musím konstatovat, že již dlouho jsem se nesetkal s takovou mírou nenávisti, lži a agrese. Pokud chcete tímto způsobem vyjadřovat názory, ztrácíte jakoukoliv kredibilitu. Václav Klaus i Petr Hájek již tolikrát upozorňovali na tzv. "mediokracii". Její moc, založenou často na matení diváků a zkreslování faktů. Zveřejněním tohoto článku děláte totéž, ovšem na rozdíl od většinových médií se ani nepokoušíte přinášet důkazy, či si informace nějak ověřovat. Jazyk, který je použit v podobných článcích je naprosto shodný s jazykem, který Sládkovi Republikáni užívali ve svých tištěných médiích. Pravda, jistou dobu na veřejnosti zabíral a byl to právě Václav Havel, kterého si stále brali všichni na mušku. Dnes je to totéž. Přiznám se rovnou, že nepatřím mezi konzervativně smýšlející lidi. Jsem volič Strany zelených, "Pravdo - láskař" a cokoliv ještě chcete-li. S pozdravem Mgr. MgA. Lukáš Kozubík, Brno (sbormistr a pedagog )


Dne 15. srpna 2011 nám přišla z adresy pravademokracie@mujmail.cz do redakce reakce socioložky Jiřiny Šiklové na článek Jiřího Wolfa "Šlechta Charty 77 hýřila z našeho hladu, utrpení a sociální bídy!" Protože v ní jde o závažné obvinění naší revue, že zneužíváme jména známého disidenta a politického vězně Jiřího Wolfa, jehož jménem publikujeme vymyšlený plagiát o jejích přátelích, a protože tuto pomluvu posílá paní Šiklová po internetu svým známým, jsme nuceni se k tomu vyjádřit. Uvádím v plném znění, co paní doktorka píše: "Díky, to již koluje několik let a je to uplná blbost. To je tak pitomé, že snad to nemá cenu ani komentovat. Toho Jiřího Wolfa jsem znala,… po propuštění z vězení se o něho starala Libuše Šilhánová a zajistila mu byt na Topolce. Na fotografování mu posílal peníze jeden významný historik ze zahraničí. … Také se podílel na výborném sborníku o našem vězenství. Vyšlo to v samizdatu. To je skutečnost, jinak je to úplná blbost. Asi to chudák Jiří Wolf takto nikdy nenapsal… Jestli toto nazýváte organizací "pravá demokracie", tak to asi bude složitější. Jiřina Šiklová." "Klidně to publikujte, adresu pana Jiřího Wolfa znám ... on za to nemůže, co se děje jeho jménem. Zdravím ... Jiřina Šiklová" (FRAGMENT)


Z diskuze na Parlamentníchlistech:
"J. Wolf tvrdí, že Havel podepsal spolupráci s GRU, tajně odletěl do Moskvy a byl homosexuál nebo že na Rybárně dávali V. Havlovi vodku do zmrzlinových pohárů aby se opil (přitom tam žádné zmrzlinové poháry nebo zmrzlinu v té době vůbec neměli) a že v roce 1983 musel při Havlově hospitalizaci v nemocnici sbírat alkohol na jeho pokoji a prý toho byly plné igelitky - to asi V. Havel na těch lahvích alkoholu spal a také se jimi přikrýval, bohužel v roce 1983 ale žádné igelitky nebyly. Zato J. Wolf je světec, takřka mnich, bez jakékoli chybičky. J. Wolf nadává na Havla kudy chodí, nenávidí ho, ale postavil si na něm svoji kariéru - pořád všude prezentuje knihu o něm od Rawlingse a všude se chlubí fotkou jak byl vyfocen spolu s Havlem - aby bylo vidět, že je někdo. Když ho tak nenávidí, proč se s ním fotil?"
"I teď honem běžel do centra Prahy na smuteční průvod a dělal z toho "reportáž". V. Havel je pro J. Wolfa ikonou kterou se musí pořád zaobírat. Hysterie J. Wolfa je ale pochopitelná: tuto ikonu ztratil, nemá se už koho držet jako klíště a budovat si na něm svoji "kariéru". V.Havel vlastně svou smrtí J. Wolfovi vypálil rybník, proto ta zoufalá nenávist nyní."
  • 22.12.2011 20:12:13
  • IP: xxx.xxx.224.23
  • Pepe
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 
Uvítám ohlasy (a hlavně kdyby ho už někdo zarazil ... možná by bylo dobré zaměřit se i na ty, co stojí v pozadí a možná s Wolfem manipulují , dělají z něj zlýho zombie!?)!

spřízněné duše přivítám mezi přáteli na svém FB-profiluhttp://cs-cz.facebook.com/people/Didrak-Filip/100003363637302


Kam dál

Reklama